Accés

Perfil de l'estudiantat

Les titulacions prèvies considerades més idònies per a matricular-se al Màster en Psicopedagogia són les següents:

 • Graduat/a en Educació Infantil, en Educació Primària, en Pedagogia, en Psicologia, accés directe.
 • Titulacions  vinculades a la docència com grau d’Educació Social, de Treball Social, accés amb petits complements de formació.
 • Altres titulacions, accés amb complements de formació en funció de l’àmbit d’on provenen.

Requisits d'admissió

Titulacions d'accès directe:

 • Graduats en Pedagogia i Psicologia
 • Graduats en Educació Infantil i Educación Primària.

Accès amb nivelació (complements formatius):

 • Graduats en Educación Social i Treball Social
 • Altres titulats universitaris amb experiència professional acreditada en l'àmbit de la intervenció psicopedagògica
 • Estudiants amb titulacions superiors equivalents obtingudes en altres països.

La comissió d'estudis del màster podrà reconeixer crèditos del màster, en funció de la experiència professional reconeguda i avaluada a través del balanç de competències o per acreditació de postgrau o per títols propis equivalents a postgraus, fins un máxim d'un 15% de la carga lectiva del màster.

Complements formatius

La comissió del màster establirà en cada cas i en funció del balanç de competències, el contingut concret d'aquests crèdits atenent als coneixements previs dels estudiants. Els crèdits corresponents als mòduls niveladors, fins un màxim de 30 crèdits, tractaran sobre continguts relatius a les bases pedagògiques i psicològiques de la intervenció psicopedagògica.

Mòdul Assignatures per a la nivelació:

 • Atenció a la diversitat
 • Estratègies didàctiques per a la educació inclusivaAvaluació i intervenció psicosocial
 • Avaluació psicològica
 • Intervenció amb persones en risc d'exclusió social
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents I
 • Psicobiologia del desenvolupament humà
 • Psicologia de l'educació i l'aprenentatge (0-6)
 • Psicologia de la personalitat
 • Psicologia del desenvolupament
 • Psicologia del desenvolupament (0-6)
 • Teoria, història i contextos educatius